پشم سنگ پارارمیس ضخامت ۵ دانسیته ۱۰۰

146,055 تومان

مقدار هر بسته : 4.32 سانتیمتر