دیوار های پوششی

در این ساختار صفحات روکش دار گچی روی یک زیرسازی فلزی که به دیوار زمینه وصل شده است پیچ میشوند. فضای خالی بین صفحات و دیوار زمینه قسمت مناسبی برای نصب لایه عایق گرما و صوت می باشد.این نوع پوشش کاری راه مناسبی برای غلبه بر مشکلات اجرایی دیوار زمینه مانند ناصافی دیوار است. قرار گرفتن تاسیسات و عایق در فضای خالی بین دیوار و لایه پوششی علاوه بر مسئله خوردگی و کاهش هزینه های مربوط به تعمیرات ، دسترسی به تاسیسات و تعمیرات و نگهداری در مرحله بهره برداری را آسان تر میکند.

دیوارهای پوششی با سازه متصل به دیوار زمینه

دیوارهای پوششی با سازه مستقل از دیوار زمینه

دیوار های پوششی بدون سازه